2 شهریور, 1394 از
میگن چرا انقدر غمگین می نویسی؟!... <br />افسرده میشیم... <br />ببخشید! !... <br />حق باشماست... <br />چندخطی مینویسم.... <br />بخند.... :) <br />ساده بودم... <br />خیلی ساده... <br />به همه محبت کردم...بی محبتی هارا زود فراموش کردم... <br />اماسادگی ام رانشانه گرفتند... <br />و زمینم زدند... بخند :) <br />اولین باربود که عاشق شدم... <br />از هستی ام مایه گذاشتم. .. <br />به حدمرگ می پرستیدمش.... <br />فکر میکردم از عشق سیراب شود می ماند...!! <br />اما ازمن سیر شد و رفت... <br />خنده دار است... <br />بخند :) <br />از غرورم گذشتم... <br />التماس کردم... <br />التماس برای نرفتنش...التماس برای بودنش... <br />التماس برای بادیگری نرفتنش... <br />اما خندید و رفت... <br />بخند :) کنارم بود... <br />باتمام وجود حس کرده بودم که مرا نمیخواهد... <br />از نگاهش...از نگرفتن دستانم.... <br />از سرم شلوغ است های دروغی اش... <br />از زود شب بخیر گفتن ها و آنلاين بودنش.... <br />از جانم نگفتن هایش.... <br />آخ که این آخری جانم را میگرفت... <br />دنیابر سرم آوار میشد وقتی صدایش میزدم و نمیگفت جانم.... <br />اینها خنده دار است... <br />بخند :) تنهایم گذاشت.. <br /> <br />اما میدانم هیچ محبتی راپررنگ ترازمحبت من پیدانخواهد کرد... <br />رفت و من………