8 شهریور, 1394 از
تمام فکر من شده ، منی که از تو خالیم <br />اگه یه لحظه با کسی ، ببینمت چه حالیم <br />اگه بدون عشق من ، کنار هرکسی خوشی <br />به حرمت گذشته مون ، چرا منو نمی کشی <br />نفس که می کشم حالم خرابه ، چقدر دلتنگیو طاقت بیارم <br />نه اینکه فکر کنی تو فکر مرگم ، توان زندگی کردن ندارم