10 مهر, 1394 از
ساقی امشب ان نگاهت با نگاهم ساز نیست <br />یا که من دیوانه مستم یا که سازت ساز نیست